https://www.pordata.pt/Europa/Produto+Interno+Bruto+(Euro)-1786