https://www.pordata.pt/europa/produto+interno+bruto+(euro)-1786