https://www.pordata.pt/Europe/Compensation+of+employees+(Euro)-1915